Mera om cookies

På denna webbplats www.buzzinbikes.se används cookies.

Om du inte accepterar användandet av cookies rekommenderar vi att du stänger av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator.

Ingen personlig information, som e-post eller namn, sparas automatiskt om besökaren. Personlig information som besökaren själv registrerar, sparas i syfte att optimera användarupplevelsen och för att Buzzin Bikes ska kunna anpassa kommunikationen efter varje användares unika intressen.

Om besökaren lämnar sin e-postadress vid beställning i webshopen eller via kontaktformuläret, godkänns att besökaren fortsatt kan komma att få e-postutskick från Buzzin Bikes. Vi delar inte med oss av någon information till tredje part.

Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål, val och intressen.

Det finns två typer av cookies:

  • En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
  • En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessioncookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Alla som besöker en webbplats som använder cookies ska få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas, enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003 (SFS 2003:389).

Cookies are used on this website www.buzzinbikes.se.

If you do not accept the use of cookies, we recommend that you turn off cookies in your browser’s security settings. You can also set the browser so that you get a warning each time the site tries to place a cookie on your computer.

No personal information, such as email or name, is automatically saved about the visitor. Personal information that the visitor registers himself is saved in order to optimize the user experience and for Buzzin Bikes to be able to adapt the communication to each user’s unique interests.

If the visitor leaves their e-mail address when ordering in the webshop or via the contact form, it is approved that the visitor can still receive e-mail messages from Buzzin Bikes. We do not share any information with third parties.

Cookies are small text files that are stored on the visitor’s computer. Cookies are normally used to improve the website for the user, for example to be able to customize a website according to the visitor’s wishes, choices and interests.

There are two types of cookies:

A permanent cookie remains on the visitor’s computer for a specified period of time.
A session cookie is temporarily stored in the computer’s memory while a visitor is on a web page. Session cookies disappear when you close your browser.
Anyone who visits a website that uses cookies should be informed that the website contains cookies, what these cookies are used for and how cookies can be avoided, according to the Electronic Communications Act, which entered into force on 25 July 2003 (SFS 2003: 389).