Integritetspolicy

Från och med den 25 maj 2018 kommer hela EU att ha en ny gemensam lag, GDPR (General Data Protection Regulation), om behandling och lagring av personuppgifter, som stärker skyddet för privatpersoner. Hos oss på Buzzin Bikes är din integritet viktig och vi vill att du ska känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Vi har upprättat denna integritetspolicy så att du ska kunna ta del av hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vem som får ta del av dem samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter och din integritet. 

1. Varför har vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att kunna fullfölja våra förpliktelser mot dig på bästa sätt. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som krävs för respektive ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna som är möjligt.

Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna ge dig en bra service, information och uppföljning av köp. Vi kan också komma att behöva dina personuppgifter för att uppfylla rådande lagar och regler, genomföra kund och marknadsanalyser samt skicka riktade erbjudanden via e-post till dig som kund.

2. Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har rättslig grund och bara där det behövs för att kunna fullfölja våra förpliktelser mot dig som kund. När du kontaktar oss, eller beställer något ger du oss dina personuppgifter och det är de vi behandlar, t ex:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Födelsedatum

När du använder vår webbplats lagras information om din enhet som används för att motverka bedrägerier, lösa tekniska problem och förbättra användarvänligheten för alla kunder. Detta inkluderar:

 • Cookies
 • IP-adress
 • Hänvisningsadress
 • Data som identifierar vilken webbläsare och vilken version du använder

4. Dina rättigheter

Rätt till radering

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till lagring av uppgifter. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig som kund. För att återkalla samtycke kontaktar du: info@buzzinbikes.se

Rätt till ändring

Du har rätt att begära rättning av dina uppgifter. Kontakta i så fall: info@buzzinbikes.se så hjälper vi dig.

Rätt till information

Du har rätt att få ut personuppgifter vi har lagrade på dig i ett lättläsligt format. Kontaktar oss i så fall på: info@buzzinbikes.se

Rätt till att slippa Marknadsföring

Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för marknadsföring. Nyhetsbrev och riktade erbjudanden skickas endast till kunder. Varje nyhetsbrev från oss innehåller en möjlighet till avregistrering från vidare deltagande.

Klagomål

Kontakta oss på info@buzzinbikes.se om du har några frågor eller klagomål för vår hantering av dina personuppgifter. Du kan också lämna klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

5. Behandling av dina uppgifter

Vi upprätthåller rutiner och arbetssätt som utgår från att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och personer inom organisationen som behöver tillgång till personuppgifter för att kunna utföra sina arbetsuppgifter skall kunna komma åt dem.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet. 

Vi överför inte personuppgifter till andra parter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

5.1 När delar vi dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att enbart lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du uttryckligen har samtyckt till det eller om det är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part säkerställer vi att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Vi delar personuppgifter med:

 • Gocycle 
 • Tredjepartsleverantör som behandlar personuppgifter för vår räkning. T ex för att hantera betalning, frakt samt distribuera e-post.
 • Andra tredjeparter i den utsträckning som är nödvändigt för att följa svensk lag, tex myndighetsbegäran eller domstolsbeslut.

5.2 Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig för att kunna försvara rättsliga anspråk och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Data för kundtjänstärenden och användarrecensioner, sparas normalt 6 månader efter avslutat ärende. För kundorder sparar vi den information som är nödvändig (namn, adress, epost) för bokföringen i upp till 8 år enligt bokföringslagen. Uppgifter som behövs för att genomföra ordern, följa upp och hantera eventuella återköp och reklamationer sparar vi i 2 år från ditt senaste köp. 

6. Cookies

Vi på använder cookies på hemsidan för att anpassa upplevelsen för dig som kund samt för att föra anonym statistik. » Läs mer i vår cookiepolicy

7. Ansvar

Ansvaret för personuppgiftshantering bär Buzzin Bikes. Det innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

 

As of May 25, 2018, the entire EU will have a new Common Law, the GDPR (General Data Protection Regulation), on the processing and storage of personal data, which strengthens the protection of individuals. With us at Buzzin Bikes, your privacy is important and we want you to feel safe when you entrust us with your personal information. We have established this privacy policy so that you can take part of how we treat your personal data, what we use them for, who gets to take part of them and how you can make use of your rights and your privacy.

1. Why do we have your personal information?
We treat your personal data primarily to be able to fulfill our obligations to you in the best way possible. Our starting point is not to process more personal data than is required for each purpose, and we always strive to use the least integrity-sensitive information that is possible.

Your personal information is needed to enable us to provide you with good service, information and follow-up of purchases. We may also need your personal data to comply with current laws and regulations, implement customer and market analyzes and send targeted offers by e-mail to you as a customer.

2. What personal data do we process?
We only process personal data when we have a legal basis and only where it is needed to fulfill our obligations to you as a customer. When you contact us or order something, you give us your personal information and these are the ones we treat, for example:

Name
Address
Phone number
E-mail address
Date of birth
When using our site, information about your device used to counter fraud, solve technical problems, and improve the user-friendliness of all customers is stored. This includes:

cookies
IP address
Referrer
Data that identifies which browser and version you are using

4. Your rights
Right to erase
You have the right at any time to withdraw your consent to the storage of data. We will then no longer process your personal data or collect new ones, provided that it is not necessary to fulfill our obligations under contract or law. Keep in mind that withdrawal of consent may mean that we cannot fulfill the obligations we have in relation to you as a customer. To withdraw consent, please contact: info@buzzinbikes.se

Right to change
You have the right to request correction of your information. If so, contact: info@buzzinbikes.se and we will help you.

Right to information
You have the right to get personal information we have stored on you in an easy-to-read format. If so, please contact us at: info@buzzinbikes.se

Right to avoid Marketing
You have the right to oppose us using personal data for marketing purposes. Newsletters and targeted offers are only sent to customers. Each newsletter from us contains an opportunity for deregistration from further participation.

Complaint
Contact us at info@buzzinbikes.se if you have any questions or complaints about our handling of your personal data. You can also submit complaints to the Data Inspectorate if you believe that we treat your personal data in violation of the Data Protection Regulation.

5. Processing your data
We maintain procedures and working methods that assume that your personal data must be handled safely. The starting point is that only employees and persons within the organization who need access to personal data in order to be able to perform their duties must be able to access them.

Our security systems are developed with your integrity in focus and to a very high degree protect against intrusion, destruction and other changes that may pose a risk to your privacy.

We do not transfer personal information to other parties in cases other than those expressly provided in this policy.

5.1 When do we share your personal information?
Our point of departure is to only disclose your personal data to third parties if you have explicitly consented to it or if it is necessary to fulfill our obligations under contract or law. In cases where we disclose personal data to third parties, we ensure that the personal data is processed in a secure manner.

5.2 How long do we save your personal data?
We save your data only as long as it is necessary to fulfill our obligations to you in order to defend legal claims and as long as required by statutory storage times.

Data for customer service cases and user reviews are normally saved 6 months after the case ends. For customer orders we save the information that is necessary (name, address, e-mail) for the accounting for up to 8 years according to the Accounting Act. We need information that is needed to execute the order, follow up and handle any repurchases and complaints, for 2 years from your last purchase.

6. Cookies
We use cookies on the website to customize the experience for you as a customer and to keep anonymous statistics. »Read more in our cookie policy

7. Responsibility
Responsibility for personal data management bears Buzzin Bikes. This means that we are responsible for how your personal data is processed and that your rights are taken advantage of.